Z życia Oddziału

Walny Zjazd Koła Terenowego w Rabce


ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Terenowego PTTK Oddział Rabka w Rabce- Zdroju
zwołuje na dzień 26 stycznia 2013 r. godz. 16.00 (I termin), lub 16.15 (drugi termin)
w świetlicy Oddziału PTTK ul. Piłsudskiego 1 w Rabce – Zdroju.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Porządek dzienny Zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji:
  1. Mandatowej (stwierdza prawomocność zebrania)
  2. Uchwał i Wniosków (zbiera i zapisuje proponowane uchwały i wnioski)
  3. Wyborczej (przyjmuje pisemne zgłoszenia do władz koła)
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres 2012.
 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 10. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych do władz Koła.
 11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu Koła i na Zjazd Oddziału. (na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydatów).
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej (przeprowadza wybory).
 13. Wybory Zarządu Koła i delegatów na Zjazd Oddziału.
 14. Ciąg dalszy dyskusji.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. (przedstawia wyniki wyborów).
 16. Ukonstytuowanie się władz (wyniki ogłasza Komisja Skrutacyjna).
 17. Podjęcie uchwały programowej na następna kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Koła

- Prosimy o przyniesienie legitymacji członkowskiej PTTK.
- Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Koła mają wszyscy członkowie ,którzy okażą ważną legitymacje członka PTTK.
- Osoby, które nie opłaciły składek na 2012rok i nie chcą kontynuować członkostwa w PTTK proszę o pisemną informację o rezygnacji z członkostwa , lub opłacenie zaległej składki w Oddziale PTTK.
- Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 23.01.2013rok.REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KOŁA TERENOWEGO PTTK W RABCE ZDROJU

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego PTTK w Rabce Zdroju odbywa się w oparciu o następujące akty prawne:
  1. Statut PTTK,
  2. Ordynację Wyborczą PTTK,
  3. Statut Oddziału PTTK w Rabce Zdroju,
  4. Uchwałę nr 344/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
  5. Uchwałę nr 6/12 Zarządu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z dnia 26.XI.12.r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.
 2. W Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła Terenowego działającego przy Oddziale PTTK w Rabce Zdroju z ważną legitymacją PTTK (opłaconą składką członkowską za 2012 rok), a z głosem doradczym:
  1. członkowie honorowi PTTK,
  2. członkowie władz zwierzchnich,
  3. osoby zaproszone.
 3. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Zebraniu są:
  1. dla osób z głosem decydującym – legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,
  2. dla osób z głosem doradczym – zaproszenie.
 4. Zebranie jest prowadzone przez Przewodniczącego Zebrania wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie wybiera również Sekretarza-protokolanta, Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą i Komisję Skrutacyjną.
 5. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem Zebrania. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
 6. Dyskusja na Walnym Zebraniu prowadzona jest plenarnie.
 7. Wnioski kierowane do Komisji Uchwał i Wniosków składane są ustnie lub pisemnie.
 8. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone regulaminem koła.
 9. Walne Zebranie wybiera następujące komisje:
  1. Komisję mandatową (3 osoby), która stwierdza prawomocność zebrania. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym Zebranie koła obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu,
  2. Wyborczą (3 osoby) – proponuje i sporządza listy kandydatów do władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału PTTK,
  3. Skrutacyjną (3 osoby) – przeprowadza wybory władz i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK zgodnie z regulaminem przyjętym na zebraniu oraz głosowania w trakcie ukonstytuowania się władz i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz koła.
  4. Uchwał i wniosków (3osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje i przedkłada Walnemu Zebraniu projekt uchwały Zebrania.
 10. Komisje wybierają ze swojego składu Przewodniczącego. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji odbywa się zwykłą większością głosów.

Wybory władz koła

 1. Walne Zebranie ustala i dokonuje wyboru, według własnych kompetencji, liczbę wybieranych członków do władz koła:
  1. Do Zarządu Koła w liczbie 3 os,
  2. Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w liczbie - 29-osób.
 2. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych i zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej. Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.
 3. Kandydatów do władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału PTTK mogą zgłaszać, na druku „Zgłoszenie kandydata” uczestnicy posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze. Zgłoszenia przekazuje się do Komisji Wyborczej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je Walnemu Zebraniu.
 4. Prawo kandydowania do władz koła przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym z opłaconą składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, którzy nie uzyskali absolutorium.
 5. Nie można łączyć funkcji we władzach koła, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

Ustalanie wyników głosowania:

Głos w głosowaniu tajnym jest ważny jeżeli:
 1. został oddany za pomocą karty wyborczej,
 2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów,
 3. o wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie co najmniej połowy głosów oddanych oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz,
 4. jeżeli w wyborach do koła nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające,
 5. w wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu,
 6. przy wyborach uzupełniających komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy,
 7. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających.
W tej turze wyborów obowiązują następujące zasady:
 1. wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów uczestniczących w wyborach nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów do danego rodzaju władzy,
 2. o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy.

UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ

 1. Wybory prezesa zarządu koła, odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 2. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków komisji skrutacyjnej zebrania.
 3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła.
 4. Po rozdzieleniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną członkowie danego zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
 5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje na wniosek nowo wybranego prezesa.
 8. Przy wyborze prezesa komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, jeżeli taki sąd został wybrany, a także przy podziale funkcji wśród członków komisji rewizyjnej i członków sądu koleżeńskiego oddziału, stosuje się odpowiednio.
 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje przewodniczący Zebrania.
Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Koła Terenowego w dniu 26. 01. 2013.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla Microsoft Office Word (*.doc)

Dla OpenOffice Writer (*.odt)

Dla Adobe Reader (*.pdf)Walny Zjazd

Zaproszenie
Regulamin
Dokumenty do pobraniaWięcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17