Z życia Oddziału

Walny Zjazd członków Koła Terenowego PTTK Rabka

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Terenowego Oddziału PTTK w Rabce Zdroju
zwołuje na dzień 17 grudnia 2016 roku. godz. 14.00 (I termin), lub 14.15 (drugi termin)
w świetlicy Oddziału PTTK ul. Piłsudskiego 1

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Porządek dzienny zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji:
  • Mandatowej (stwierdza prawomocność zebrania)
  • Uchwał i Wniosków (zbiera i zapisuje proponowane uchwały i wnioski)
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres do 2016.
 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 10. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych do władz Koła.
 11. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 12. Zgłaszanie do Komisji skrutacyjnej kandydatów do Zarządu Koła i na Zjazd Oddziału.
 13. Wybory Zarządu Koła i delegatów na Zjazd Oddziału.(przeprowadza komisja skrutacyjna).
 14. Ciąg dalszy dyskusji.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. (przedstawia wyniki wyborów).
 16. Ukonstytuowanie się władz (wyniki ogłasza Komisja Skrutacyjna).
 17. Podjęcie uchwały programowej na następna kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Koła

P.S. Osoby, które nie płacą składek i nie chcą kontynuować członkostwa w PTTK proszę o pisemną informację o rezygnacji z członkostwa.REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KOŁA TERENOWEGO PTTK W RABCE ZDROJU

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego PTTK w Rabce Zdroju odbywa się w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut PTTK,
 • Ordynację Wyborczą PTTK stanowiącą załącznik do uchwały ZZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25. 06. 2016 r,
 • Statut Oddziału PTTK w Rabce Zdroju,
 • Uchwałę nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK,
 • Uchwałę nr5/2016 Zarządu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z dnia 07.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.

§ 1 Władze koła

 1. Najwyższą władzą Koła jest walne zebranie Koła.
 2. Władzę Koła stanowi Zarząd Koła.

§ 2 Zwoływanie walnego zebrania

 1. Walne zebranie Koła odbywa się raz na cztery lata.
 2. Walne zebranie Koła zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.

§ 3 Uczestnicy walnego zebrania

 1. W Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła Terenowego działającego przy Oddziale PTTK w Rabce Zdroju z ważną legitymacją PTTK (opłaconą składką członkowską za 2016 rok.
 2. Prawo kandydowania do władz koła przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym z opłaconą składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 3. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła, którzy nie uzyskali absolutorium.
 4. Z głosem doradczym udział biorą:
  • członkowie honorowi PTTK,
  • członkowie władz PTTK,
  • osoby zaproszone.

§ 4 Ważność walnego zebrania

 1. Ważność walnego zebrania Koła stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie.
 2. Walne zebranie Koła jest ważne, jeżeli w ustalonym pierwszym terminie bierze udział co najmniej połowa uprawnionych członków.
 3. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, na podstawie §. 4 ust. 3-4 „Ordynacji Wyborczej” walne zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5 Prowadzenie zebrania

 1. Zebranie jest prowadzone przez przewodniczącego zebrania wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem zebrania.
 3. W sprawach formalnych przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 6 Wybór komisji

 1. W głosowaniu jawnym walne zebranie wybiera sekretarza-protokolanta, komisję mandatową, i komisję skrutacyjną:
  • Komisję mandatową (3 osoby), która stwierdza prawomocność zebrania,
  • Skrutacyjną (3 osoby) – przeprowadza wybory władz i delegatów na zjazd oddziału PTTK W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz koła,
  • Uchwał i wniosków (3osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje i przedkłada walnemu zebraniu projekt uchwały zebrania. Wnioski kierowane do komisji uchwał i wniosków składane są ustnie lub pisemnie
 2. Komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
 3. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji odbywa się zwykłą większością głosów.
 4. Dyskusja na walnym zebraniu prowadzona jest plenarnie.
 5. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone regulaminem koła.

§ 7 Liczba członków władz koła

 1. Walne zebranie ustala i dokonuje wyboru, według własnych potrzeb, liczbę wybieranych członków do władz koła:
  • Do zarządu koła w liczbie 3 osób,
  • Delegatów na zjazd oddziału PTTK w liczbie ……..osób.

§ 8 Zgłaszanie kandydatów

 1. Kandydatów do władz koła oraz delegatów na zjazd oddziału PTTK mogą zgłaszać, uczestnicy posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze.
 2. Zgłoszenia przekazuje się do komisji skrutacyjnej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je walnemu zebraniu.
 3. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 4. Na kartach wyborczych do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
 5. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
 6. Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach koła, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

§ 9 Ustalanie wyników głosowania:

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos w głosowaniu tajnym jest ważny jeżeli:
  1. został oddany za pomocą karty wyborczej,
  2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów,
  3. za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowa ważnie oddanych głosów,
  4. jeżeli w wyborach do koła nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające,
  5. w wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowa ważnie oddanych głosów,
  6. przy wyborach uzupełniających komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy,
  7. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych, nie może być większa niż dwukrotność liczby wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykłą większość głosów.

§ 10.Ukonstytuowanie się władz

 1. Wybory prezesa zarządu koła, odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 2. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna zebrania.
 3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła.
 4. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną członkowie zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
 5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa.
 8. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje przewodniczący Zebrania.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Koła Terenowego w dniu 17 grudnia 2016 r.

Walny Zjazd

Zaproszenie
RegulaminWięcej informacji
pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17