Z życia Oddziału

Walny Zjazdu Oddzialu PTTK Rabka

Kontynuacja Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka
w dniu 11.03.2017r.

Zarząd Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza wszystkich delegatów na drugą część Walnego Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego Delegatów Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju.

Na podstawie Uchwały Zjazdu DelegatówOddziału PTTK w Rabce-Zdroju nr 3 z dnia 18.II.2017r. po wyczerpaniu dwunastu punktów porządku obrad, obrady Zjazdu zostały przerwane, z wyznaczeniem terminu kontynuacji obrad w drugiej części Walnego Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego.

Obrady odbędą się w świetlicy budynku Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudzkiego nr 1,
w dniu 11 marca 2017 rok o godz. 1000 (pierwszy termin), w przypadku braku kworum obrady odbędą się w drugim terminie tj. :
w dniu 11 marca 2017 rok o godz. 1015.

PORZĄDEK OBRAD DRUGIEJ CZĘŚCI ZJAZDU DELEGATÓW

 • Otwarcie II części obrad,
 • Wybór (uzupełnienie) składu osobowego wybranych w pierwszej części komisji,
 • Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Oddziału PTTK,
 • W przerwach pomiędzy głosowaniami dyskusja i wnioski do podjęcia uchwał przez Zjazd Delegatów,
 • Głosowanie i wybór Zarządu Oddziału PTTK,
 • Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK,
 • Głosowanie i wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK,
 • Zgłoszenie kandydatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK,
 • Głosowanie i wybór delegatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK,
 • Podjęcie uchwał Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK,
 • Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK.

Za Zarząd Oddziału
Maria GwiazdońPorządek Obrad
Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka
w dniu 18.02.2017rok
godz.10,00 / I- termin/ , godz.10,15 /II- termin/

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji:
  • Mandatowej (stwierdza prawomocność zebrania)
  • Uchwał i Wniosków (zbiera i zapisuje proponowane uchwały i wnioski)
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres minionej kadencji.
 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych do władz Oddziału (min. 5 osób).
 11. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 12. Zgłaszanie do Komisji skrutacyjnej kandydatów władz Oddziału i na Regionalną Konferencję Oddziałów.
 13. Wybory Zarządu Oddziału i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów .(przeprowadza komisja skrutacyjna).
 14. Ciąg dalszy dyskusji.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. (przedstawia wyniki wyborów).
 16. Ukonstytuowanie się władz (wyniki ogłasza Komisja Skrutacyjna).
 17. Podjęcie uchwały programowej na następna kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.


REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZJAZDU CZŁONKÓW ODDZIAŁU PTTK W RABCE ZDROJU

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Rabce Zdroju odbywa się w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut PTTK,
 • Ordynację Wyborczą PTTK stanowiącą załącznik do uchwały ZZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25. 06. 2016 r,
 • Statut Oddziału PTTK w Rabce Zdroju,
 • Uchwałę nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK,
 • Uchwałę nr 38 Zarządu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z dnia 07.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.

§ 1 Władze oddziału

 1. Najwyższą władzą oddziału PTTK jest zjazd oddziału.
 2. Władzami Oddziału są:
  • 1) zarząd oddziału,
  • 2) komisja rewizyjna oddziału,
  • 3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

§ 2 Zwoływanie walnego zjazdu

 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 2. Walny zjazd zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

§ 3 Uczestnicy walnego zjazdu

 1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na RKO PTTK posiadają wszyscy członkowie oddziału opłacający w oddziale składkę członkowską, niezależnie od tego czy są delegatami na Zjazd Oddziału i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 2. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu oddziału, którzy nie uzyskali absolutorium.
 3. Z głosem doradczym udział biorą:
  • członkowie honorowi PTTK,
  • członkowie władz PTTK,
  • osoby zaproszone.
 4. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

§ 4 Ważność walnego zebrania

 1. Ważność walnego zjazdu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie.
 2. Walne zebranie jest ważne, jeżeli w ustalonym pierwszym terminie bierze udział co najmniej połowa uprawnionych członków.
 3. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, na podstawie §. 4 ust. 3-4 „Ordynacji Wyborczej” walne zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5 Prowadzenie zebrania

 1. Zebranie jest prowadzone przez przewodniczącego zebrania wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem zebrania.
 3. W sprawach formalnych przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 6 Wybór komisji

 1. W głosowaniu jawnym walne zebranie wybiera sekretarza-protokolanta, komisję mandatową, komisję skrutacyjną i komisję wnioskową:
  • Komisję mandatową (3 osoby), na podstawie podpisanej listy obecności stwierdza prawomocność zebrania,
  • Skrutacyjną (3 osoby) – przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz, przeprowadza wybory władz i delegatów na RKO. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz,
  • Uchwał i wniosków (3osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje i przedkłada walnemu zebraniu projekt uchwały zebrania. Wnioski kierowane do komisji uchwał i wniosków składane są ustnie lub pisemnie.
 2. Komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
 3. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji odbywa się zwykłą większością głosów.
 4. Dyskusja na walnym zebraniu prowadzona jest plenarnie.
 5. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone regulaminem zjazdu.

§ 7 Liczba członków władz oddziału

 1. Walny zjazd ustala i dokonuje wyboru, według własnych potrzeb, liczbę wybieranych członków do władz oddziału:
  • Do zarządu oddziału w liczbie 5 osób,
  • komisji rewizyjnej- 3 osoby,
  • sądu koleżeńskiego- 2 osoby,
  • Delegatów na zjazd oddziału PTTK w liczbie 2 osób.

§ 8 Zgłaszanie kandydatów

 1. Kandydatów do władz oddziału oraz delegatów na RKO mogą zgłaszać, uczestnicy posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze.
 2. Zgłoszenia przekazuje się do komisji skrutacyjnej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je walnemu zebraniu.
 3. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 4. Na kartach wyborczych do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
 5. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
 6. Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

§ 9 Ustalanie wyników głosowania:

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos w głosowaniu tajnym jest ważny jeżeli:
  1. został oddany za pomocą karty wyborczej,
  2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów,
  3. za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
  4. jeżeli w wyborach do koła nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające,
  5. w wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
  6. przy wyborach uzupełniających komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy,
  7. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych, nie może być większa niż dwukrotność liczby wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykłą większość głosów.

§ 10.Ukonstytuowanie się władz

 1. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
 2. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona; prezesa, zastepce prezesa skarbnika i sekretarza zarządu.
 3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła.
 4. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 5. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
 6. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną członkowie zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
 7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa.
 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje przewodniczący Zebrania.
 10. Po wyczerpaniu porzadku obrad ,przewodniczący ogłasz zamkniecie Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka.
 11. Z obrad sporządza się protokół w 2 egzemplarzach podpisany przez przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.

Walny Zjazd

Kontynuacja Walnego Zjazdu
Porządek obrad
RegulaminWięcej informacji
pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17