Z życia Oddziału

Nadzwyczajny Walny Zjazdu Oddzialu PTTK Rabka

Szanowni Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju który odbędzie się w dniu 30 września 2017 r.

Zwracam się do Was (mam nadzieje że nie ostatni raz) z apelem o wyciągnięcie Waszej ręki w celu URATOWANIA ODDZIAŁU PTTK W Rabce-Zdroju. Pisząc ten list do Koleżanek i Kolegów, który stanowi moją gorącą prośbę, o odsunięcie najczarniejszego scenariusza który zawisł nad Oddziałem PTTK w Rabce-Zdroju.

Od drugiej części Walnego Zjazdu Delegatów, minęło pięć i pół miesiąca. Pomimo podejmowania szeregu rozmów z członkami PTTK, do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać wstępnej zgody na kandydowanie i prace w przyszłym Zarządzie Oddziału. Rozmowy prowadziłem z członkami PTTK, oraz z osobami z poza członkami PTTK, nie przyniosły oczekiwanych skutków.
Dotychczas na pracę w Zarządzie wyraził oprócz mnie, kol. Piotr Czyszczoń ze Rdzawki. Na prace w Zarządzie wyraziła również zgodę warunkowo kol. Emilia Rogowiec.

Obecna sytuacja prawno-finansowa.
Na podstawie mojego wniosku, obecny Zarząd Oddziału wypowiedział Spółce „Karpaty” niekorzystną dla nas umowę na dzierżawę schronisk. Okres wypowiedzenia będzie trwał do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie, Oddział jako właściciel schronisk może podpisać bezpośrednią umowę z dzierżawcami. Dochody z dzierżawy Schronisk, pozwolą” złapać oddech w płynności finansowej Oddziału”.
W okresie wypowiedzenia, wybrany Zarząd Oddziału musi się przygotować na przejęcie i prowadzenie dzierżawy tych schronisk.
Szanowni delegaci, bardzo proszę o mobilizacje każdego z Kol., w tym tak trudnym czasie dla Oddziału PTTK.
Szanowni delegaci, brak osób chętnych do poprowadzenia pracy w Oddziale na najbliższe trzy i pół roku, spowoduje rozwiązanie oddziału i zmarnowanie pracy wielu pokoleń.

Do wyboru nowego Zarządu, pozostało niewiele czasu. Mam nadzieje że w okresie najbliższych dwóch tygodni, zgłoszą się osoby chętne do pracy w Zarządzie Oddziału.

Brak osób chętnych do pracy w Zarządzie, spowoduje najczarniejszy scenariusz tj. ROZWIĄZANIE ODDZIAŁU.

Szanowne Koleżanki i koledzy. Oddział PTTK w Rabce-Zdroju posiada na wyłączną własność trzy schroniska wraz z gruntem wokół tych schronisk. Do tego, posiadamy budynek w centrum Rabki z przyległym dużym parkingiem. Wartość majątku oddziału, szacuje grubo ponad milion złotych. Jak za PIĘĆ tygodni nie wybierzemy Zarządu Oddziału, to cały ten majątek przejdzie na Zarząd Główny PTTK, a my wszyscy będziemy temu winni. Budynek w centrum Rabki zostanie sprzedany przez Zarząd Główny, a pieniądze pójdą do Warszawy. Za taką postawę, i takie kardynalne błędy, lokalne społeczeństwo nigdy nam tego nie wybaczy.
Bardzo proszę o wykorzystanie tego okresu czasu i wskazanie osób które by przyjęły ten obowiązek.

Telefony kontaktowe:
Edward Żurek : 18 2677513, 505-708-308

Rabka-Zdrój, dnia 28.VIII.2017 r.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Edward ŻurekZ A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza kol. delegatów na nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju.

Na podstawie Uchwały nr 3/2017,ZarząduOddziału PTTK z dnia 23.V.2017 r., Zarząd Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju zwołuje nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału. Zjazd odbędą się w świetlicy budynku Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudzkiego nr 1, w dniu 30września 2017 rok o godz. 1000 (pierwszy termin), w przypadku braku kworum obrady Zjazdu odbędą się w drugim terminie tj. : w dniu 30września (sobota) 2017 rok o godz. 1015.

PORZĄDEK OBRAD ZJAZDU DELEGATÓW

 1. Otwarcie obrad, przywitanie Delegatów oraz gości,
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, oraz Sekretarza Zjazdu,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu,
 5. Wybór komisji skrutacyjnej,
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 7. Przedstawienie wniosku dotychczasowego Zarządu o rezygnacji z pełnienia dalszej funkcji Zarządu Oddziału,
 8. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i rzeczowego Oddziału PTTK,
 9. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Oddziału PTTK,
 10. Przedstawienie przez kandydatów do Zarządu Oddziału PTTK kierunków zarządzania Oddziałem, na pozostały okres kadencji,
 11. Dyskusja nad referatami punktu nr 8 i 10 porządku obrad,
 12. Głosowanie i wybór Zarządu Oddziału PTTK,
 13. W przypadku braku wyboru Zarządu Oddziału PTTK, podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju,
 14. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK, o zmianie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 15. Podjęcie uchwał Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK,
 16. Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK.

UWAGA

W przypadku realizacji punktu nr 13, pozostałe punkty porządku obrad (od nr 14 do nr 15) nie będą realizowane.

Za Zarząd Oddziału
Prezes Jan Ceklarz
Rabka-Zdrój . dnia 30.08.2017rokREGULAMIN OBRAD NADZWUCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW ODDZIAŁU PTTK W RABCE ZDROJU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału PTTK w Rabce Zdroju (zwany dalej Nadzwyczajnym Zjazdem) odbywa się w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut PTTK,
 • Ordynację Wyborczą PTTK stanowiącą załącznik do uchwały ZZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25. 06. 2016 r.,
 • Statut Oddziału PTTK w Rabce Zdroju,
 • Uchwałę nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK,
 • Uchwałę nr 3/2017Zarządu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z dnia 23.V.2017r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.

§ 1 Władze oddziału

 1. Najwyższą władzą oddziału PTTK jest Zjazd Delegatów Oddziału.
 2. Władzami Oddziału są:
  • 1) Zarząd Oddziału,
  • 2) Komisja Rewizyjna Oddziału,
  • 3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

§ 2 Zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu

 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu
 3. Nadzwyczajny Zjazd oddziału może być zwołany i podejmować wiążące uchwały, przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

§ 3 Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu

 1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na RKO PTTK posiadają wszyscy członkowie oddziału opłacający w oddziale składkę członkowską, niezależnie od tego czy są delegatami na Zjazd Oddziału i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 2. Z głosem doradczym udział biorą:
  • członkowie honorowi PTTK,
  • członkowie władz PTTK,
  • osoby zaproszone.
 3. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

§ 4 Ważność Nadzwyczajnego Zjazdu

 1. Ważność walnego zjazdu stwierdza Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu.
 2. Nadzwyczajny Zjazd może obradować i podejmować wiążące uchwały, jeżeli w ustalonym pierwszym terminie bierze udział co najmniej połowa uprawnionych Delegatów.
 3. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, na podstawie §. 4 ust. 3 i 4 „Ordynacji Wyborczej” , Nadzwyczajny Zjazd obradujące w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania Delegatów.
 4. Nadzwyczajny Zjazd obradujący w drugim terminie, może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5 Prowadzenie Nadzwyczajnego Zjazdu

 1. Nadzwyczajny Zjazd, jest prowadzony przez Przewodniczącego Zjazdu, wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący Zjazdu kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem Zjazdu.
 3. W sprawach formalnych, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 6 Wybór komisji

 1. W głosowaniu jawnym walne zebranie wybiera sekretarza-protokolanta, komisję skrutacyjną i komisję wnioskową,
  • Komisja Skrutacyjną (3 osoby) –przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz, przeprowadza wybory władz i delegatów na RKO.W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz.
  • Komisja uchwał i wniosków ( 2 lub 3osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje i przedkłada walnemu zebraniu projekt uchwały zebrania. Wnioski kierowane do komisji uchwał i wniosków składane są ustnie lub pisemnie.
 2. Komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego w głosowaniu jawnym,
 3. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji odbywa się zwykłą większością głosów,
 4. Dyskusja na Nadzwyczajnym Zjeździe prowadzona jest plenarnie,
 5. Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu, zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone regulaminem zjazdu.

§ 7 Liczba członków władz oddziału

 1. Nadzwyczajny Zjazd ustala i dokonuje wyboru, według własnych potrzeb, liczbę wybieranych członków do władz oddziału.
  • Do Zarządu Oddziału w liczbie 5 osób,
  • Delegatów Regionalna Konferencje Oddziałów - w liczbie 2 osób.

§ 8 Zgłaszanie kandydatów

 1. Kandydatów do władz oddziału oraz delegatów na RKO mogą zgłaszać Delegaci, oraz ustępujące władze. Zgłoszenia przekazuje się do komisji skrutacyjnej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je Delegatom.
 2. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 3. Na kartach wyborczych do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
 4. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
 5. Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

§ 9 Ustalanie wyników głosowania:

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania obecnych Delegatów według listy obecności.
 2. Głos w głosowaniu tajnym jest ważny jeżeli:
  1. został oddany za pomocą karty wyborczej,
  2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
 3. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 4. Jeżeli w wyborach do oddziału nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające.
 5. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowa ważnie oddanych głosów.
 6. Wybory uzupełniające komisja skrutacyjna zobowiązana jest przeprowadzić zgodnie z § 8 ust. 2-4.
 7. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych, nie może być większa niż dwukrotność liczby wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykłą większość głosów.

§ 10 Ukonstytuowanie się władz

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału.
 2. Wybrani członkowie do Zarząd Oddziału ustalają - wybierają w głosowaniu jawnym ze swego grona; prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza oddziału, skarbnika oddziału.
 3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu oddziału.
 4. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 5. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
 6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 7. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu.

§ 11 Procedura w przypadku braku wyboru i ukonstytuowania się Zarządu Oddziału

W przypadku braku wyboru Zarządu Oddziału PTTK Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu wnosi o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

 1. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu, poddaje pod głosowanie przygotowaną Uchwałę.
 2. W tym przypadku Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu przechodzi do punktu nr 16 porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu, (nie realizując punktów od nr 14 do nr 15 jako bezprzedmiotowe).

§ 12 Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Zjazdu

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju.
 2. Z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, sporządza się protokoły podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.

Walny Zjazd

List do delegatów
Zaproszenie
RegulaminWięcej informacji
pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17